I. ÖDEMELER

​Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az % 10’u, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 45 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin % 10’u cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

II. İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER

1 – Rapsody Travel gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya mucbir sebeplerden ötürü geziyi iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2 –
A – Tüketicinin gezinin başlamasına 30 gün kalana kadar iptal/değişiklik talep etmesi durumunda %10’luk kesintiyle beraber ücretin tamamı iade edilir.
B – Gezinin başlangıcından 30-15 gün önce iptal değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %30 i, 15-7 gün önce iptal değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %50’si, 7 günden az bir süre kala ise tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3 – Mücbir sebepler : Olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş, ihtimali, öngörülemez teknik hususlar gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil ediyorsa, taraflarca mücbir sebep olarak kabul edilir. Yolcunun veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutad iştigaline engel rahatsızlıkları ve ölümleri.

4 – Rapsody Travel, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 30 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici, bu değişiklik ve iptalleri kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

III. GENEL HÜKÜMLER

1 – Tura katılan tüketicinin; her türlü gezide, 50 cm x 70 cm ebadlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

2 – Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Rapsody Travel’ın ayrıca ve açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

3 – Satın alınan tur ücretine VİZE İŞLEMLERİ ve hizmetleri dahil değildir. Acentamızdan vize işlemlerinin takip edilmesi istendiği takdirde, yolcunun gezi tarihinden itibaren 6 ay geçerli pasaportu olması ve gerekli evraklarla birlikte turun hareket tarihinden itibaren en az 30 gün önce acentamıza başvurması gerekmektedir. Acentamız vize işlemlerini servis ücreti karşılığında takip etmekte olup, konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde Tüketici vize ve sağlık sigorta bedeli dışındaki tur ücretinin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

4 – Vaki iptal bildirimi, her tüketiciye münferiden yapılabileceği gibi, yüksek tirajlı 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yolu ile genel olarak da yapılabilir.

5 – Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Rapsody Travel sorumludur. Rapsody Travel, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında TÜRSAB hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

6 – Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Rapsody Travel yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

7 – Tüketicinin satın aldığı tur programını şikayet ettiği halde sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikamet, hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

8 – Rapsody Travel ile tüketici arasında kayıt esnasında akit olunan iş bu sözleşme hükümleri, tüketici tarafından okunmuş, ve kendisi ile birlikte aynı geziye katılacağını bildirdiği diğer şahısların adına da aynı şartlar altında kayıtlarının yapılmasını talep ve kabul ederek imzalanmıştır.

9 – Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler)nin Rapsody Travel aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler, ve Rapsody Travel’ın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Rapsody Travel’ın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

10 – Rapsody Travel, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Rapsody Travel ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araçların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından, yol engeli gibi sebeplerden, yol güzergahlarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülemez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi, manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, Rapsody Travel’ın işleten sıfatı olmaması nedeni ile mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar bilmektedirler. Bu nedenle Rapsody Travel, tüketiciye karşı asli fail gibi müşterek ve müteselsil borçlu değildir. Tüketici bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecektir. Alacağını tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk kaideleri dahilinde acentadan talep olunabilecek miktar, asli faillerden tahsil edilemeyen miktar olabilecektir.

11 – Acentanın Sözleşmeye Kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB maddeleri uygulanır.

12 – Rezervasyon iptali ,değişiklikler ve bedel iadeleri ile ilgili tüm işlemler 0212 258 00 00 numaralı telefondan ya da merkez ofisten şahsi başvuru yapılarak gerçekleştirilecektir.

RAPSODY TRAVEL TÜRKİYE